نصب جاوا ۸ روی سرور CentOS

مرحله اول ) نصب جاوا ۸

فایل فشرده جاوا را در مسیر opt/  کپی و در آنجا استخراج (extract)  کنید

سپس با دستور cd  داخل پوشه جاوا رفته و دستورات زیر را اجرا کنید.

#cd jdk1.8.0_201/
#alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_201/bin/java 2

پس از اجرای دستورات فوق برای اینکه سرور از ورژن جاوایی که شما نصب کرده اید استفاده کند  دستور زیر را وارد کنید :

#alternatives --config java

پس از اجرا دستور پیغام زیر ظاهر میشود و شما می بایست شماره جاوایی که میخواهید توسط سرور استفاده شود را وارد کنید

 Selection  Command
-----------------------------------------------
  ۱      /opt/jdk1.8.0_45/bin/java
* ۲      /opt/jdk1.8.0_144/bin/java
 + ۳      /opt/jdk-11/bin/java
 ۴      /opt/jdk1.8.0_201/bin/java
Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 4

جاوا با موفقیت نصب شد . پس از نصب جاوا میتوانید  javac  و jar   را با دستورات زیر نصب کنید :

alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.8.0_201/bin/jar 2
alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.8.0_201/bin/javac 2
alternatives --set jar /opt/jdk1.8.0_201/bin/jar
alternatives --set javac /opt/jdk1.8.0_201/bin/javac

مرحله دوم ) چک کردن ورژن جاوا

با دستور زیر میتوانید ورژن جاوای نصب شده روی سرور را مشاهده کنید

#java –version

در صورتی که عملیت نصب با موفقیت  به پایان رسیده باشد با پیغام زیر مواجه می شوید

java version "1.8.0_201"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_201-b09)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.201-b09, mixed mode)

مرحه سوم ) تنظیمات متغیر های محیطی جاوا روی سرور

تنظیم JAVA_HOME   و   JRE_HOME

 ابتدا با دستور زیر فایل .bashrc   و یا   .bash_profile  را باز کرده

#vi ~/.bashrc 

یا

#vi ~/bash_profile

با زدن دکمه i   شما قادر به تایپ در محیط vi   می شوید

سپس دستورات زیر را درون آن کپی کرده و ذخیره کنید و خارج شوید

export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_212
export JRE_HOME=/opt/jdk1.8.0_212/jre
export PATH=$PATH:/opt/jdk1.8.0_212/bin:/opt/jdk1.8.0_212/jre/bin

در انتها دکمه  Esc    را زده و  wq  را تایپ کنید.

مرحله آخر ) تست تنظیمات متغیر های محیطی

کافیست دسترات زیر را اجرا کنید در صورتی که خروجی هایی که در پایین دستورات آمده ظاهر شوند شما کارتان را دست انجام داده اید

#echo $JAVA_HOME
	/opt/jdk1.8.0_212

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer