نصب تامکت روی CentOS

مرحله اول ) ایجاد کاربر tomcat

با دستورات زیر کاربر tomcat را ایجاد میکنید و دسترسی های لازم را به آن میدهیم

#sudo groupadd tomcat
#sudo mkdir /opt/tomcat
#sudo useradd -s /bin/nologin -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat

فایل فشرده  tomcat   را روی  home  کاربر root سرور کپی کرده و دستورات زیر را اجرا کنید

#cd ~
#sudo tar -zxvf apache-tomcat-8.0.33.tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1

پس از ایجاد پوشه tomcat روی مسیر opt/ یه پوشه tomcat   دسترسی های لازم را با اجرای دستورات زیر بدهید

#cd /opt/tomcat
#sudo chgrp -R tomcat conf
#sudo chmod g+rwx conf
#sudo chmod g+r conf/*
#sudo chown -R tomcat logs/ temp/ webapps/ work/
#sudo chgrp -R tomcat bin
#sudo chgrp -R tomcat lib
#sudo chmod g+rwx bin
#sudo chmod g+r bin/*

برای اجرا tomcat به مسیر زیر رفته دستورات را اجرا میکنیم

#cd /opt/tomcat/bin
Start tomcat
	#./strartup.sh

Stop tomcat 
	#./shutdown.sh

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer